Van Oordt's Mersken

Op deze pagina ziet u een lijst met alle habitattypen en/of Habitatrichtlijnsoorten en/of broedvogel- en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor al deze waarden is aangegeven wat de instandhoudingsdoelen in het gebied zijn. De doelen zijn geformuleerd in termen van “behoud” of “uitbreiding” van de omvang (populatiegrootte of oppervlakte habitattype of leefgebied van de soort) en “behoud” of “verbetering” van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort). Verder is de relatieve bijdrage van het gebied aan het landelijk doel voor de betreffende waarde aangegeven en, indien van toepassing, de kernopgave met betrekking tot de waarde in het gebied.

Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief vastgesteld is. Ook wordt aangegeven als een habitattype of soort verwijderd zal worden “definitief (in ontwerp verwijderd)” of als subtypen van habitattypen vervangen worden “ontwerp (vervanging doel subtype)”. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen doelen geformuleerd.

Habitattypen

Habitattype Habitatsubtype Status doel Oppervlakte Kwaliteit Relatieve bijdrage Kernopgave
H3130 - Zwakgebufferde vennen definitief = = C
H4010A - Vochtige heiden hogere zandgronden definitief = > C 5.06,W
H6230* - Heischrale graslanden definitief > > C 5.06,W
H6410 - Blauwgraslanden definitief > > C 5.06,W
H9190 - Oude eikenbossen definitief = = C

Habitatrichtlijnsoorten

Soort Status doel Populatie Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
H1145 - Grote modderkruiper definitief = = =
H1149 - Kleine modderkruiper definitief = = =

Broedvogels

Soort Status doel Aantal broedparen Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A151 - Kemphaan definitief 10 > > B1
A275 - Paapje definitief 5 > > C

Niet-broedvogels

Soort Status doel Populatie Populatie waarde Instandhoudingsdoelstelling Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A041 - Kolgans definitief 5000 gemiddeld Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = B1
A045 - Brandgans definitief 4200 gemiddeld Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = B1
A050 - Smient definitief 6400 gemiddeld Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = B1