Besluiten ter inzage en/of nog niet definitief

Op deze pagina worden alle besluiten vermeld die thans ter inzage liggen en alle besluiten waarvan die termijn afgelopen is en die nog niet definitief zijn vastgesteld.

Besluiten waarvan de inspraaktermijn verstreken is maar die nog niet definitief vastgesteld zijn

De minister wil het Habitatrichtlijngebied Rijntakken uitbreiden met circa 82 ha langs de IJssel tussen Westervoort en Rheden en circa 9 ha tussen Oud Zevenaar en Babberich. Deze percelen zijn reeds beschermd als Vogelrichtlijngebied. Daarnaast wil de minister het Vogelrichtlijngebied in de Koppenwaard met circa 1 ha uitbreiden en tevens aanwijzen als Habitatrichtlijngebied.

De wijzigingen zijn het gevolg van natuurontwikkeling in de IJsseldijkerwaard, de Velperwaard en de Koppenwaard als onderdeel of samenhangend met het LIFE-project 'Floodplain development’, het compensatiegebied D’n Nootenboom tussen Oud Zevenaar en Babberich en een kleine aanpassing van een enclave in de Geitenwaard ten westen van Lobith vanwege een noodzakelijke Rivierenwetvergunning.

Het voornemen is op 7 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit heeft ter inzage gelegen van 11 december 2021 tot en met 21 januari 2022. Gedurende deze periode kon een zienswijze ingediend worden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het gebied ‘Oude Willem’ nu ook als Vogelrichtlijngebied aanwijzen. Het gebied maakt al sinds 2010 deel uit het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld als Habitatrichtlijngebied. Tevens worden de percelen van twee boerderijen, die in 2010 buiten de aanwijzing van het Natura 2000-gebied gebleven zijn, alsnog toegevoegd omdat de boerderijen inmiddels gesloopt zijn. Het voornemen is op 9 oktober 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit heeft ter inzage gelegen van 9 oktober tot en met 19 november 2019.