Biesbosch

Op deze pagina ziet u een lijst met alle habitattypen en/of Habitatrichtlijnsoorten en/of broedvogel- en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor al deze waarden is aangegeven wat de instandhoudingsdoelen in het gebied zijn. De doelen zijn geformuleerd in termen van “behoud” of “uitbreiding” van de omvang (populatiegrootte of oppervlakte habitattype of leefgebied van de soort) en “behoud” of “verbetering” van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort). Verder is de relatieve bijdrage van het gebied aan het landelijk doel voor de betreffende waarde aangegeven en, indien van toepassing, de kernopgave met betrekking tot de waarde in het gebied.

Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief vastgesteld is. Ook wordt aangegeven als een habitattype of soort verwijderd zal worden “definitief (in ontwerp verwijderd)” of als subtypen van habitattypen vervangen worden “ontwerp (vervanging doel subtype)”. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen doelen geformuleerd.

Habitattypen

Habitattype Habitatsubtype Status doel Oppervlakte Kwaliteit Relatieve bijdrage Kernopgave
H3260B - Beken en rivieren met waterplanten grote fonteinkruiden definitief = = A
H3270 - Slikkige rivieroevers definitief > > 3.05,W
H6120* - Stroomdalgraslanden definitief > = B2 3.13,SG
H6430A - Ruigten en zomen moerasspirea definitief = = A2
H6430B - Ruigten en zomen harig wilgenroosje definitief > = A3 3.05,W
H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden glanshaver definitief = > B1 3.13,SG
H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden grote vossenstaart definitief > = B2 3.09,W
H91E0A* - Vochtige alluviale bossen zachthoutooibossen definitief = (<) > A3 3.05,W
H91E0B* - Vochtige alluviale bossen essen-iepenbossen definitief > > C

Habitatrichtlijnsoorten

Soort Status doel Populatie Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
H1095 - Zeeprik definitief > = = A
H1099 - Rivierprik definitief > = = A
H1102 - Elft definitief > = = A
H1103 - Fint definitief > = = A 3.05,W
H1106 - Zalm definitief > = = A
H1134 - Bittervoorn definitief = = = B1
H1145 - Grote modderkruiper definitief = = =
H1149 - Kleine modderkruiper definitief = = =
H1163 - Rivierdonderpad definitief = = =
H1318 - Meervleermuis definitief = = = C
H1337 - Bever definitief = = = A1 3.05,W
H1340* - Noordse woelmuis definitief > > > B2 3.05,W; 3.08,W
H1387 - Tonghaarmuts definitief > > > A2 3.05,W
H4056 - Platte schijfhoren definitief = = = C

Broedvogels

Soort Status doel Aantal broedparen Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A017 - Aalscholver definitief 310 = = C
A021 - Roerdomp definitief 10 > > C 3.08,W
A081 - Bruine kiekendief definitief 30 = = B1
A119 - Porseleinhoen definitief 9 > > C
A229 - IJsvogel definitief 20 = = B1
A272 - Blauwborst definitief 1300 = = A1
A292 - Snor definitief 130 = = B2
A295 - Rietzanger definitief 260 = = C

Niet-broedvogels

Soort Status doel Populatie Populatie waarde Instandhoudingsdoelstelling Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied Relatieve bijdrage Kernopgaven
A005 - Fuut definitief 450 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A017 - Aalscholver definitief 330 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C
A027 - Grote zilverreiger definitief 60 maximum Slaap- en rustplaats = = B
A027 - Grote zilverreiger definitief 10 gemiddelde Foerageergebied = = B
A034 - Lepelaar definitief 10 gemiddelde Foerageergebied = = C
A037 - Kleine zwaan definitief 10 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C
A041 - Kolgans definitief 34200 maximum Slaap- en rustplaats = = C
A041 - Kolgans definitief 1800 gemiddelde Foerageergebied = = C
A043 - Grauwe gans definitief 2300 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C
A045 - Brandgans definitief 4900 maximum Slaap- en rustplaats = = C
A045 - Brandgans definitief 870 gemiddelde Foerageergebied = = C
A050 - Smient definitief 3300 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C
A051 - Krakeend definitief 1300 gemiddelde Foerageergebied = = B2
A052 - Wintertaling definitief 1100 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A053 - Wilde eend definitief 4000 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A054 - Pijlstaart definitief 70 gemiddelde Foerageergebied = = C
A056 - Slobeend definitief 270 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A059 - Tafeleend definitief 130 gemiddelde Foerageergebied = = C
A061 - Kuifeend definitief 3800 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A068 - Nonnetje definitief 20 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A070 - Grote zaagbek definitief 30 gemiddelde Foerageergebied = = C
A075 - Zeearend definitief 2 maximum Foerageergebied = = A1
A094 - Visarend definitief 6 maximum Foerageergebied = = B1
A125 - Meerkoet definitief 3100 gemiddelde Foerageergebied = = B1
A156 - Grutto definitief 60 gemiddelde Slaap- en rustplaats en foerageergebied = = C