Profielen

De profielen zijn wetenschappelijke achtergronddocumenten die het beleidsmatige kader vormen voor de aanwijzingsbesluiten en beheerplannen. Elke soort en elk habitattype waarvoor gebieden zijn aangewezen is toegelicht in een profiel met meer informatie over de landelijke verspreiding, de kwaliteitskenmerken en de landelijke staat van instandhouding.

Via de tabbladen vindt u de actuele profielen van habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Bij alle habitattypen en soorten kunt u vinden in welke gebieden deze zijn aangewezen. In het archief vindt u eerdere versies van de profielen.

Terug naar boven