Zwakgebufferde vennen

Nederlandse naam
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Profiel
Habitattype
EU Code
H3130