Ontwerpwijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Rijntakken

De minister wil het Habitatrichtlijngebied Rijntakken uitbreiden met circa 82 ha langs de IJssel tussen Westervoort en Rheden en circa 9 ha tussen Oud Zevenaar en Babberich. Deze percelen zijn reeds beschermd als Vogelrichtlijngebied. Daarnaast wil de minister het Vogelrichtlijngebied in de Koppenwaard met circa 1 ha uitbreiden en tevens aanwijzen als Habitatrichtlijngebied. Lees verder